Kötelező közzététel


KÖTELEZŐ ADATKÖZLÉS TÍPUSA

 ELÉRHETŐSÉG MEGJEGYZÉS

 

 A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti kötelező adatközzététel

 

A  távhőszolgáltató és a távhőtermelő közötti hővásárlási és ármegállapítási célú megállapodások (57/C.§ (1) bek. a.) pontja) 

nem releváns
Mindkét funkciót a BTG Nonprofit Kft látja el. Külső távhőtermelőtől vagy -szolgáltatótól hőenergiát nem vásárolunk.
A  távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közüzemi szolgáltatás ellátására kötött megállapodások (57/C.§ (1) bek. b.) pontja) 
link 
 
A távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodások (57/C.§ (1) bek. c.) pontja) 
 link  

A távhőszolgáltató üzletszabályzata (57/C§ (4) bek. a.) pontja

link 1 

link 2 

link 1 - ÜSZ

link 2 - ÜSZ mellékletek 

Felhasználók panaszaival kapcsolatos intézésének szabályai (57/C§ (4) bek. b.) pontja) 
link honlapon bejelentés: itt 
A  feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége (57/C.§ ( 4.)  bek. c.) pontja) 

link 1

link 2

link 1 - társadalmi érdekképviseletek

link 2 - változások 2017. január 1-től

A számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában az előző gazdálkodási év adatai ( 57/C.§ ( 4.)bek. d.) pontja) 

 link

Távhőtermelés 2016. évi mérlege - 66. oldaltól

Távhőszolg. 2016. évi mérlege - 72. oldaltól

 

 

A távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatok adatai. ( 57.C/§ (4.bek f.) pont) 
link 
 
   

 

2016. évi CXXXVIII. törvény

 

Nyilatkozat energiamegtakarítási eredményekről 2017. Szakreferensi jelentés.

  link    

 

 157/2005. korm. rendelet szerinti kötelező adatközzététel

 

A társaság üzletszabályzata (26.3.1. pont)

link  
 

Az előző gazdálkodási év adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelő formában (26.3.2. pont) 

link  
 

A távhőszolgáltató gazdálkodásával kapcsolatos, a távhőszolgáltatás hatósági árait befolyásoló, a cégbíróságnál elérhető vagy egyéb nyilvános, üzleti titkot nem képező információk listája ( 26.3.3. pont). 

link  

A távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételeit, pályázatok adatait (26.3.4. pont) 

link  
 

Az illetékes fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége (26.3.5. pont)

link 1

link 2

link 1 - társadalmi érdekképviseletek

link 2 - változások 2017. január 1-től

A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk (26.3.6.pont)

link
honlapon bejelentés: itt 

A 4. sz. mellékletben rögzített, gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk  (26.3.7. pont)

link  

A szolgáltató működési területén az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végzők, továbbá az energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző, külön jogszabály alapján kijelölt vagy akkreditált szervezetek nyilvántartásának elérhetősége, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége. (26.3.8. pont)

link 1

link 2

1= Magyar Építész Kamara

2= Magyar Mérnöki Kamara

175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 2.§ -a szerinti kötelező adatközzététel (2009. évi CXXII. törvény 2.§ (2) bek-nek is eleget téve)

link 
 

 

 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzététel


2.§ (2) bekezdése szerinti közzététellink 
2.§ (3) bekezdése szerinti közzététellink  
 

 

 A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31.§ szerinti kötelező közzétételi kötelezettség


Megkötött szerződések 
link 
Közbeszerzési terveklink
 
Közbeszerzési felhívásoklink  
 
 
 2011. évi CXII. tv. szerinti kötelező közzétételi kötelezettség
 
Szervezeti, személyi adatok

link

 
Tevékenységre vonatkozó adatoklink 
Gazdálkodásra vonatkozó adatoklink 
Nyilatkozat a gyűjtött és feldolgozott adatok kezelésérőllink 

 

  292/2013. VII. 29. Korm. rendelet 1.§ (2)  

 

Önkormányzattal kötött, hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződéslink 2016.04.01-2023.12.31.
Közszolgáltatási Engedélylink 2013.11.19-2018.11.18

 

A Fogyasztóvédelemről szóló 1991. évi CLV tv. szerinti közzététel - távhőszolgáltatás

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei link  
A BTG Nonprofit Kft által nyújtott távhő és használati melegvíz közszolgáltatás földrajzi elhelyezkedése (Budaörs) link 
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai link 
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

link 1

link 2 

1 - ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok

2 -  szervezeti egységek vezetői (3. oldal) 

A távhő és melegvíz közszolgáltatás alkalmazott díjai Budaörsönlink 
A távhő és melegvíz közszolgáltatás díjmegállapításának szabályozásalink 
Számlaképlink 
Távhőszolgáltatási rendeletek és jogszabályok 2010.01.01-től (lista) 
link 
Ügyfélszolgálat
link 
Panaszkezelési Szabályzat
link 
Fogyasztóvédelemlink 
Üzleti Szabályzat és melléklete 

link 1

link 2 

1- szabályzat

2 - melléklet  

Távhőszolgáltatás Közüzemi Szabályzat 
 link 
A Fogyasztóvédelemről szóló 1991. évi CLV tv. szerinti közzététel - hulladékszállítás 
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei link  
A BTG Nonprofit Kft által nyújtott hulladékszállítási közszolgáltatás földrajzi elhelyezkedése linkA társaság kizárólag Budaörs közigazgatási területén belül végez hulladékszállítási közszolgáltatást
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 
 link 
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége  

link 1

link 2

1 - ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok

2 -  szervezeti egységek vezetői (3. oldal)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alkalmazott díjai Budaörsön 
link  
A díjképzés általános szabályailink 
Az önkormányzat hulladékgazdálkodási rendelete 
link 
Hulladékgazdálkodási jogszabályok 
link 
Ügyfélszolgálat 
link 
Panaszkezelési szabályzat 
link 
Fogyasztóvédelem
link 
Általános Szerződési Feltételek 
link Budaörs Város Önkormányzatának hulladékgazdálkodási rendelete

 

Ha a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelmet a közfeladatot ellátó szerv nem teljesíti, úgy az igénylő bírósághoz fordulhat.

A keresetet a megtagadás közlésétől illetve - ennek elmaradása esetén – a határidő eredménytelen elteltét követő 30 napon belül kell előterjeszteni.

A bíróság kötelezésre irányuló döntése esetén a közfeladatot ellátó szervnek köteles eleget tenni a közérdekű adatok közlésének.